Ngày đăng: Tháng Tư 9, 2018

TRẦN DANH ÁN – Chu Vương Miện

Chu Vương Miện  Thơ     TRẦN DANH ÁN nỗi lòng   40 năm tạm trú đất Hoa nơi tạm dung không cửa không nhà một số anh em bị đày đi Tây Vực kẻ Hắc Long Giang kẻ Tùng Hoa đào mỏ than mỏ chì mỏ thiếc một số bị […]

Chùm thơ lục bát (2) – Đặng Lệ Khánh

                                                                                                    […]