Day: Tháng Sáu 13, 2018

VẰN VỆN / KIẾP NGƯỜI – Thơ CHU VƯƠNG MIỆN

ThơChu Vương Miện         VẰN VỆN     dù chúng mày có là Việt Minh là Cộng Sản Đông Dương là Xã Hội Chủ Nghĩa Anh Em dù chúng mày ở bên kia vĩ tuyến va chiến tuyến dù chúng mày theo chủ nghĩa chế độ nào […]