Day: Tháng Mười Hai 26, 2020

TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG: ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN # 5 – PHỤ LỤC 1 – Nguyên Lạc

Biên khảo Nguyên Lạc Nguyên Lạc TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG: ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN # 5 – PHỤ LỤC 1 .   . Phụ lục 1: TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA KIM VÂN KIỀU LỤC   DẪN NHẬP Trước khi vào phần phụ lục, chúng tôi […]

TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG: ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN # 4 – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc Biên khảo   Nguyên Lạc TRẬN CHIẾN CHƯA NGƯNG: ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH VÀ KIM VÂN KIỀU TRUYỆN # 4 . ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THÀNH THEO THỜI GIAN   Sau đây là phần tổng hợp các điều chúng tôi đã bàn trong các bài viết trước về nguồn gốc […]