Day: Tháng Hai 23, 2021

QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (3) – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc  Biên khảo . Bạn hiền! Thế là chúng ta đã dạo vòng qua phần Nhập Môn Kinh Dịch. Đó là những điểm cần cho chúng ta đi vào phần rất lý thú: Bói quẻ và Giải đoán. Nếu các bạn chưa thông, xin các bạn trở ngược lại […]