Ngày đăng: Tháng Tám 30, 2021

THƠ CỦA THIỀN SƯ (POETRY OF ZEN MASTER)- Nguyên Lạc

Nguyên Lạc . Lời phi lộ: Trước khi vào bài, tôi xin bàn về chữ ZEN MASTER. ZEN MASTER có bạn đã dịch là Tăng Sư, theo tôi nên dịch là Thiền Sư, vì nếu dịch ra Tăng Sư thì không chính xác lắm: Tăng Sư / Thầy Tu, thuộc […]