Ngày đăng: Tháng Chín 1, 2021

TRÍ THỨC VÀ UY VŨ BẤT NĂNG KHUẤT – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc Diogenes và Alexander Đại Đế . TRÍ THỨC và TRI THỨC Trước hết xin được bàn về Trí thức và Tri thức 1. Trí thức và Tri thức Trí thức khác với Tri thức– Knowledge (noun): tri thức, sự hiểu biết, sự thông hiểu– Intellectual (noun): người trí […]

VÀI Ý VỀ THƠ HAY TỨ TUYỆT – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc . THƠ TỨ TUYỆT ĐƯỜNG LUẬT 1. Thế nào là Tứ tuyệt Đường luật “Tứ” là bốn; “tuyệt” là ngắt, dứt. Sở dĩ có tên gọi Tứ tuyệt (Đường luật) là vì thể thơ này ngắt bài Đường luật tám câu ra rồi lấy bốn câu. 2. Cách […]