Ngày đăng: Tháng Mười 1, 2021

TÂM HỒN VIỆT QUA CHỦ ĐỀ VÀ NHÂN VẬT TRUYỆN KIỀU: HOẠN THƯ – Lê Nghị

. TÂM HỒN VIỆT QUA CHỦ ĐỀ VÀ NHÂN VẬT TRUYỆN KIỀU I.Vài Phác Thảo về chủ đề truyện Kiều II. Phân tích các nhân vật truyện Kiều với góc nhìn: nhân vật là người Việt 1.Kim Trọng: 2.Thúc sinh: 3.Từ Hải 4. Những nhân vật đàn ông phản diện […]

TÂM HỒN VIỆT QUA CHỦ ĐỀ VÀ NHÂN VẬT TRUYỆN KIỀU: THÚY VÂN – Lê Nghị

  . TÂM HỒN VIỆT QUA CHỦ ĐỀ VÀ NHÂN VẬT TRUYỆN KIỀU I.Vài Phác Thảo về chủ đề truyện KiềuII. Phân tích các nhân vật truyện Kiều với góc nhìn: nhân vật là người Việt1.Kim Trọng:2.Thúc sinh:3.Từ Hải4. Những nhân vật đàn ông phản diện và Hồ Tôn Hiến.( […]

TÂM HỒN VIỆT QUA CHỦ ĐỀ VÀ NHÂN VẬT TRUYỆN KIỀU: THÚY KIỀU – Lê Nghị

  . TÂM HỒN VIỆT QUA CHỦ ĐỀ VÀ NHÂN VẬT TRUYỆN KIỀU.I.Vài Phác Thảo về chủ đề truyện KiềuII. Phân tích các nhân vật truyện Kiều với góc nhìn: nhân vật là người Việt1.Kim Trọng:2.Thúc sinh:3.Từ Hải4. Những nhân vật đàn ông phản diện và Hồ Tôn Hiến.5.Thúy Vân.6.Hoạn […]