Ngày đăng: Tháng Chín 6, 2022

HAI CHUỘT, CÁO và TRỨNG – Phạm Đức Thân

Descartes cho rằng loài vật không có linh hồn, không biết suy nghĩ. La Fontaine không nói chúng có linh hồn, nhưng nhấn mạnh “cái khó ló cái khôn”, cho nên loài vật cũng biết khôn ngoan để sinh tồn. Chúng không phải chỉ là cái máy như Descartes nghĩ. […]