Ngày đăng: Tháng Mười Một 9, 2022

Nguyên Lạc: VÀI GHI CHÉP VỀ DỊCH THƠ

. I. Dịch thơ khó nhất trong các hình thức dịch. Mặc dù từ xưa tới nay đã có nhiều người dịch thơ, nhưng người ta vẫn bàn luận rất nhiều về các khó khăn khi dịch và đa số cho rằng thơ không thể dịch được. Câu “Poetry is […]