Ngày đăng: Tháng Năm 17, 2023

Huệ Thu: Thi Ca Có Nhu Cầu Đổi Mới Không?

Có đổi mới mới có tiến bộ. Bất cứ cái gì cũng cần phải đổi mới. Thi ca phải nói tiếng nói của thời đại, tâm tình của thời đại. Nhưng đổi mới như thế nào, đó mới là vấn đề. Đổi mới không phải là sổ toẹt cái cũ. […]